Rdzogs pa chen po rgyud bcu bdun gyi dbang chog

2 Text(s) in this Cycle

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་གྱི་དབང་ཆོག་རྫོགས་པ་རང་བྱུང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་ཆོག་བསྒྲིགས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་
Front left margin dbang mchog
Back left margin gter mdzod man ngag sde rgyud bcu bdun zhig gling
Location Volume 55, Text 34, Pages 739-806
Cycle Rdzogs pa chen po rgyud bcu bdun gyi dbang chog
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon ཞེས་པ་འདིའང་རྒྱལ་བ་ཞང་སྟོན་གྱིས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཁྲོས་མའི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་ཏེ། རྫོགས་ཆེན་པ་འོད་གསལ་སྒྱུ་མ་གཏེར་བཞད་རྩལ་གྱིས་ཆུ་རྟ་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཟངས་བྲག་གི་བླ་མ་འོད་གསལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བགྱིས་པའོ།།
སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊའི་སྐོང་གསོ་
Front left margin sngags srung
Back left margin gter mdzod man ngag sde rgyud bcu bdun zhig gling
Location Volume 55, Text 35, Pages 807-808
Cycle Rdzogs pa chen po rgyud bcu bdun gyi dbang chog
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa