Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu gri

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search


Parent cycle(s)

  Sub-cycle(s)

   3 Text(s) in this Cycle

   ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་ལས་བྱང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་
   Front left margin: las byang | Back left margin: gter mdzod pad gling phur pa srog gi spu gri
   Volume 31, Text 40, Pages 927-960
   Cycle: Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu gri
   Authored by Pad+ma gling pa
   Revealed by Pad+ma gling pa
   Colophon:
   ཕུར་པ་ཡང་གསང་གི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་ཆོག༔ བདག་པདྨ་གླིང་པས་ཁྲིགས་སུ་བསྒྲིགས་པའོ༔ མངྒ་ལཾ
   རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཚེ་འགུགས་པའི་སྦྱོར་ར་
   Front left margin: tshe 'gugs gter gzhung | Back left margin: gter mdzod pad gling phur pa srog gi spu gri
   Volume 31, Text 41, Pages 961-963
   Cycle: Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu gri
   Authored by Pad+ma gling pa
   Revealed by Pad+ma gling pa
   Colophon:
   བདག་པདྨ་གླིང་པས་ལྷོ་བྲག་སྨན་མདོ་ནས་གདན་དྲངས་པའོ། །མངྒ་ལཾ
   པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་
   Front left margin: dbang chog | Back left margin: gter mdzod pad gling phur pa srog gi spu gri
   Volume 31, Text 42, Pages 965-988
   Cycle: Rdo rje phur pa yang gsang srog gi spu gri
   Authored by Kun bzang bstan pa'i nyi ma
   Revealed by Pad+ma gling pa
   Colophon:
   དེ་ལྟར་པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་ཕུར་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་འདིའང་གཏེར་གཞུང་དབང་ཆོག་ལ། ཆོས་དབང་ཕུར་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་དྲིན་ཅན་རྗེའི་གསུང་གསང་ལས་བཏུས་ཏེ་བཀླག་ཆོག་མར་བཀོད་པ་པོ་ནི་པད་གླིང་བརྒྱད་པར་འབོད་པའི་བླུན་རྨོངས་ཟོལ་ཟོག་མཁན་བདག་གིས་བགྱིས་པ། ནོངས་ཀུན་བླ་མ་ལྷ་ལ་མཐོལ་ཞིང་དགེ་འབྲས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་ཛ་ཡནྟུ། བཀྲ་ཤིས། དགེའོ། །དགེའོ