RTZ Volume 28

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 28 (ས)
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 28
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་ཉེར་བརྒྱད་པ།

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་ཉེར་བརྒྱད་པ།

VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS

Texts in this Volume

 1. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་, pages 1-10 (10 pages total)
 2. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་ཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཆུན་པོ་, pages 11-28 (18 pages total)
 3. གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་, pages 29 (1 pages total)
 4. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་, pages 31-36 (6 pages total)
 5. གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚོགས་མཆོད་བདེ་ཆེན་བཅུད་ཐིག་, pages 37-41 (5 pages total)
 6. གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས་ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་གཏོར་དབང་གི་ཆོ་ག་འབར་བའི་ཐིག་ལེ་, pages 43-57 (15 pages total)
 7. དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཏནྟྲ་, pages 59-98 (40 pages total)
 8. གསང་ཏིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བྱུང་བའི་དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་, pages 99-115 (17 pages total)
 9. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་, pages 117-124 (8 pages total)
 10. གྲྭ་མངོན་དབང་ཕྱུག་འབར་གྱི་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་ཆུང་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་ལུང་དང་བཅས་པ་, pages 125-129 (5 pages total)
 11. གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་, pages 131-134 (4 pages total)
 12. དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ་, pages 135-144 (10 pages total)
 13. དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་, pages 145-160 (16 pages total)
 14. གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་གི་སྒོས་སྒྲུབ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གཞུང་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་, pages 161-173 (13 pages total)
 15. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ཆོས་དབང་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་, pages 175-176 (2 pages total)
 16. དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་ལས་བྱང་, pages 177-207 (31 pages total)
 17. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་, pages 209-211 (3 pages total)
 18. ཆོས་དབང་གཏུམ་པོའི་བསྙེན་ཡིག་ཨུཏྤ་ལའི་ཆུན་པོ་, pages 213-220 (8 pages total)
 19. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་ལས་བྱང་གནམ་ལྕགས་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་, pages 221-248 (28 pages total)
 20. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཟ་མ་ཏོག་, pages 249-284 (36 pages total)
 21. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བསྙེན་ཡིག་རིན་ཆེན་བཻ་ཌཱུརྱ་སྔོན་པོའི་ཕྲེང་བ་, pages 285-313 (29 pages total)
 22. ཀླུ་ཆོག་གདེངས་ཅན་བདུད་རྩི་, pages 315-354 (40 pages total)
 23. ཀླུ་གཏོར་གདེངས་ཅན་འདོད་འཇོ་, pages 355-364 (10 pages total)
 24. གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་རྒྱུད་དང་གདམས་པ་, pages 365-465 (101 pages total)
 25. གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་གཏུམ་པོ་སྙིང་དྲིལ་, pages 467-493 (27 pages total)
 26. གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གསང་སྒྲུབ་མེའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་བཏོན་པ་, pages 495-514 (20 pages total)
 27. གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གསང་སྒྲུབ་མེའི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གནམ་ལྕགས་ཚྭ་ཚྭ་, pages 515-527 (13 pages total)
 28. རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་དབང་བསྐུར་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་འཁྲུལ་མེད་གསང་ཐིག་, pages 529-542 (14 pages total)
 29. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་ལས་བྱང་གནམ་ལྕགས་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་, pages 543-564 (22 pages total)
 30. རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་མན་ངག་གི་སྙེ་མ་, pages 565-566 (2 pages total)
 31. གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གྱི་དབང་བཤད་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་, pages 567-580 (14 pages total)
 32. པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྡོ་རྗེ་, pages 581-598 (18 pages total)
 33. རྗེ་སྲས་འབངས་གསུམ་ལ་གདམས་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ལས་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱུད་, pages 599-639 (41 pages total)
 34. ཕྱག་རྡོར་སྟོབས་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་, pages 641-642 (2 pages total)
 35. དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་, pages 643-662 (20 pages total)
 36. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས་, pages 663-682 (20 pages total)
 37. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ ཕྱག་རྡོར་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་དུག་གསུམ་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་, pages 683-698 (16 pages total)
 38. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ སྡེ་ལྔ་ལྕམ་དྲལ་གྱི་མཆོད་འཕྲིན་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་, pages 699-704 (6 pages total)
 39. ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཟའ་ཀླུའི་གདོན་འགྲོལ་བྱ་ཐབས་ནག་འགྲོས་མ་, pages 705-735 (31 pages total)

Karchag

གཏེར་མཛོད། ༼ས༽པ་ལ། ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་རིག་འཛིན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྡེབ། ༥ 1-10 དབང་མཆོག་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྒྲིག་པ་ལྡེབ། ༩ 11-28 མཆོག་གླིང་གསང་ཐིག་ཡང་དག་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་ལྡེབ། ༡ 29 ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ལྡེབ། ༣ 31-36 ཚོགས་མཆོད་ལྡེབ། ༣ 37-41 གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༨ 43-57 འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཏནྟྲའི་སྐོར་ཆོས་ཚན་དྲུག་པོ་རིང་སྦྲེལ་བྱས་པའི་གཏེར་གཞུང་ལ་ལྡེབ། ༢༠ 59-98 དབང་ཆོག་མཁན་རྒྱལ་འོད་གསུང་ལྡེབ། ༩ 99-115 གྲྭ་མངོན་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་ཆོག་སྒྲིག་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མགོན་གསུང་ལྡེབ། ༤ 117-124 རྗེས་གནང་ལྡེབ། ༣ 125-129 རྒྱུན་ཁྱེར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ལྡེབ། ༢ 131-134 དབུ་རུ་ཤཱཀ་འོད་ཀྱི་ཕྱག་རྡོར་མེ་འབར་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༥ 135-144 ཕྲིན་ལས་དང་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༨ 145-160 ༈ དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཐུགས་རིགས་ཕྱག་རྡོར་སྐོར་ལ། ཆོས་དབང་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༧ 161-173 བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 175-176 ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༦ 177-207 རྒྱུན་ཁྱེར་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ལྡེབ། ༢ 209-211 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༤ 213-220 ལས་འབྲེལ་རྡོར་གླིང་པད་གླིང་གསུམ་འདུས་དྲེགས་འདུལ་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༤ 221-248 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༨ 249-284 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༡༥ 285-313 སྨིན་གླིང་རྒྱལ་སྲས་གསུང་ཀླུ་ཆོག་གདེངས་ཅན་བདུད་རྩི་ལྡེབ། ༢༠ 315-354 ཀླུ་གཏོར་གདེངས་ཅན་འདོད་འཇོ་ལྡེབ། ༥ 355-364 སངས་གླིང་ཕྱག་རྡོར་ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༥༡ 365-465 ལས་བྱང་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༤ 467-493 རཏྣའི་རྟ་གསང་ལས་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༠ 495-514 སྒྲུབ་ཐབས་ལྡེབ། ༧ 515-527 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༧ 529-542 པད་གླིང་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་ལས་བྱང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༡ 543-564 ཕྱག་རྡོར་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༡ 565-566 དབང་བཤད་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༧ 567-580 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ 581-598 ཞིག་གླིང་ཕྱག་རྡོར་སྟོབས་པོ་ཆེ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༢༡ 599-639 བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 641-642 ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༠ 643-662 ཟུར་མཁར་འོག་མ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ཕྱག་རྡོར་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༠ 663-682 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༨ 683-698 བཀའ་སྲུང་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་ཕྲིན་ལྡེབ། ༣ 699-704 གཟའ་ཀླུའི་གདོན་འགྲོལ་ལྡེབ། ༡༦ 705-735 བཅས་བཞུགས་སོ།།