RTZ Volume 20

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 20 (ཝ)
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 20
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་ཉི་ཤུ་པ།

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་ཉི་ཤུ་པ།

VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS

Texts in this Volume

 1. ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཆུ་འབབ་ཀྱི་ཁྲིགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ་, pages 1-23 (23 pages total)
 2. ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ལག་ལེན་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་ཐིག་ལེ་, pages 25-54 (30 pages total)
 3. ཚེ་དཔག་མེད་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཚེ་དབང་བཅུད་འཁྱིལ་, pages 55-93 (39 pages total)
 4. ཚེ་སྒྲུབ་ཨ་ཧཾ་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་གསུམ་ལྡན་མ་, pages 95-97 (3 pages total)
 5. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་སྲོག་གི་གཏེར་ཆེན་, pages 99-124 (26 pages total)
 6. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོའི་རྔ་སྒྲ་, pages 125-132 (8 pages total)
 7. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཆ་ལག་འཆི་བསླུའི་གཏོར་ཆེན་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་འཆི་བདག་གཡུལ་ཟློག་, pages 133-163 (31 pages total)
 8. འཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ལས་གླུད་རབས་ལྷའི་གཎ་ཌེ་, pages 165-174 (10 pages total)
 9. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་ཐིག་ལེ་, pages 175-211 (37 pages total)
 10. ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་སྲོག་ཐིག་ཚ་བ་དམར་ཐག་, pages 213-225 (13 pages total)
 11. ཚེ་འགུགས་པ་, pages 227-230 (4 pages total)
 12. ཚེ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་སྲོག་ཐིག་ཚ་བ་དམར་ཐག་གི་དབང་ཆོག་དྲི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་, pages 231-256 (26 pages total)
 13. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་, pages 237-247 (11 pages total)
 14. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་, pages 249-250 (2 pages total)
 15. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་, pages 251-265 (15 pages total)
 16. དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་, pages 267-269 (3 pages total)
 17. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་, pages 271-272 (2 pages total)
 18. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱ་བའི་ཁྲིགས་རིམ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་, pages 273-280 (8 pages total)
 19. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་, pages 281-288 (8 pages total)
 20. ཐུགས་ཐིག་ཚེ་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ངག་འདོན་གསལ་བདེར་སྤེལ་བ་, pages 289-302 (14 pages total)
 21. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཐོ་བྱང་, pages 303-312 (10 pages total)
 22. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་ཆོས་སྡེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་བཅས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མི་ཤིགས་སྲོག་གི་རྒྱ་མདུད་, pages 313-337 (25 pages total)
 23. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་, pages 339-340 (2 pages total)
 24. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་འབེབ་, pages 341-342 (2 pages total)
 25. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ལས༔ ཕྲིན་ལས་རང་གཞུང་འཆི་མེད་ལམ་བཟང་, pages 343-366 (24 pages total)
 26. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ ཚེ་འགུགས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་, pages 363-367 (7 pages total)
 27. ཀློང་གསལ་གཏེར་བྱོན་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་, pages 375-383 (9 pages total)
 28. གནས་མཆོག་སྐྱིད་འབྱམས་བྲག་ངོས་ནས༔ ཟླ་བདུན་བརྐོས་པའི་ཤོག་སེར་གྱི༔ གསང་སྒྲུབ་ཚེ་སྒྲུབ་ཨེ་མ་ཧོ༔, pages 385-393 (9 pages total)
 29. ནམ་སྙིང་ཚེ་སྒྲུབ་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་, pages 395-403 (9 pages total)
 30. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་དྲིལ་ཟུང་འཇུག་ཡང་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚིག་དོན་རབ་གསལ་, pages 405-424 (20 pages total)
 31. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་དྲིལ་ཟུང་འཇུག་ཡང་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་མྱུར་སྩོལ་, pages 425-442 (18 pages total)
 32. རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་, pages 443-450 (8 pages total)
 33. ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་, pages 451-460 (10 pages total)
 34. ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་ཡོངས་འགྲུབ་, pages 461-464 (4 pages total)
 35. ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་བདག་མདུན་བསྐྱེད་བཟླས་བདག་འཇུག་བཅས་ཀྱི་ཆོ་ག་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་, pages 465-484 (20 pages total)
 36. འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་དམ་ལྡན་གྱི་སྙིང་ནོར་བཀའ་རྒྱ་མ་, pages 485-498 (14 pages total)
 37. ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཡན་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་ཡང་གསང་སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོ་མདོར་དྲིལ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་, pages 499-520 (22 pages total)
 38. ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་བང་མཛོད་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་གྱི་ཡང་སྙིང་, pages 521-544 (24 pages total)
 39. ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྕགས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལྡེ་, pages 545-562 (18 pages total)
 40. རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ལས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང་, pages 563-570 (8 pages total)
 41. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དགོས་པ་རྨད་བྱུང་, pages 571-581 (11 pages total)
 42. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་, pages 583-584 (2 pages total)
 43. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་འབེབ་པའི་སྤྲིན་མཛེས་, pages 585-614 (30 pages total)
 44. ཛཔ྄་བསྐུལ་, pages 615 (1 pages total)
 45. གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཆི་མེད་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཚེ་འགུགས་ཚེའི་ཕོ་ཉ་བསྐུལ་བ་ཚེ་པྲ་བརྟག་པ་བཅས་, pages 617-630 (14 pages total)
 46. འཆི་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དོན་དབང་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་བདེ་ཆེན་འཁྱིལ་བ་, pages 631-642 (12 pages total)
 47. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་, pages 643-664 (22 pages total)
 48. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དབང་ཆོག་ནོར་བུ་པད་ཕྲེང་, pages 665-679 (15 pages total)
 49. དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་, pages 681 (1 pages total)
 50. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་, pages 683-712 (30 pages total)
 51. དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གི་བསྙེན་ཟིན་མདོར་བསྡུས་, pages 713-724 (12 pages total)
 52. མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་, pages 725-726 (2 pages total)
 53. མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་མཚམས་སྦྱོར་, pages 727-728 (2 pages total)
 54. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་གདམས་སྐོར་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བ་, pages 729-761 (33 pages total)
 55. ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་སྨན་མཆོད་, pages 763 (1 pages total)
 56. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཟབ་པ་ལས༔ ཚེ་འགུགས་པདྨའི་ཞགས་པ་, pages 765-775 (11 pages total)
 57. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་གདམས་སྐོར་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཁྱེར་པདྨའི་སྙིང་པོ་, pages 777-789 (13 pages total)
 58. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་སྐུར་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་, pages 791-828 (38 pages total)
 59. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་འདྲེན་, pages 829-866 (38 pages total)
 60. ཐུགས་སྒྲུབ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་དགེ་, pages 867-870 (4 pages total)
 61. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིགས་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་བླ་ཚེ་སླུ་བའི་ཆོ་ག་ཀུན་སྐྱོབ་དཔལ་འབར་, pages 871-893 (23 pages total)
 62. བླ་བསླུའི་འགྲེས་བྱང་, pages 895 (1 pages total)

Karchag

གཏེར་མཛོད། ༼ཝ༽པ་ལ། ཞིག་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༢ 1-23 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༥ 25-54 གྲོལ་ཐིག་ཚེ་སྒྲུབ་སྐུ་གསུམ་འདུས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༢༠ 55-93 ཨ་ཧཾ་དྭངས་མ་གསུམ་ལྡན་ལྡེབ། ༢ 95-97 འཇའ་ཚོན་ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༣ 99-124 སྐོང་བ་ལྡེབ། ༤ 125-132 འཆི་བདག་གཏོར་ཆེན་ལྡེབ། ༡༦ 133-163 གླུད་རབས་ལྡེབ། ༥ 165-174 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༩ 175-211 བདུད་འདུལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཚ་བ་དམར་ཐག་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༧ 213-225 ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༢ 227-230 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༣ 231-256 སྨིན་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༦ 257-247 བརྒྱུད་འདེབས་དང་ལས་བུམ་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་ལྡེབ། ༡ 249-250 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༨ 251-265 རྗེས་ཆོག་ལྡེབ། ༢ 267-269 རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༡ 271-272 བརྟན་བཞུགས་ལྡེབ། ༤ 273-280 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༤ 281-288 མཚམས་སྦྱོར་ལྡེབ། ༧ 289-302 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༥ 303-312 གར་དབང་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མདུད་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༣ 313-337 ཀློང་གསལ་ཡང་གསང་བླ་མེད་གསོལ་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 339-340 བྱིན་འབེབ་ལྡེབ། ༡ 341-342 ལས་བྱང་དང་དེའི་མཐར་ཚོགས་མཆོད་སྤྱི་འགྲོ་ཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཀྱང་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༢ 343-366 ཚེ་འགུགས་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༤ 367-373 དབང་ཆོག་མཚམས་སྦྱོར་ལྡེབ། ༥ 375-383 ཡོན་དགེའི་ནམ་སྙིང་ཚེ་སྒྲུབ་ལྡེབ། ༥ 385-393 དབང་ཆོག་རྗེ་པདྨའི་གསུང་ལྡེབ། ༥ 395-403 སྟག་ཤམ་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་དྲིལ་ཟུང་འཇུག་ཡང་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༠ 405-424 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ 425-442 དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོགས་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ 443-450 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༥ 451-460 བདེ་གླིང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མདུད་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༢ 461-464 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༠ 465-484 ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༧ 485-498 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༡ 499-520 རོལ་རྡོར་ལྕགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ལས་བྱང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༡༢ 521-544 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༩ 545-562 རོག་རྗེ་གླིང་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་རྨད་བྱུང་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ 563-570 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༦ 571-581 ཆོས་གླིང་གཉིས་པ་གར་དབང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 583-584 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༥ 585-614 ཛཔ྄་བསྐུལ་ལྡེབ། ༡ 615 ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༧ 617-630 དོན་དབང་ལྡེབ། ༦ 631-642 ཐེག་གླིང་རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༡ 643-664 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༨ 665-679 དཔའ་བོ་བརྒྱད་པའི་དགོངས་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་སྐོར་ལ། བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 681 གཏེར་གཞུང་ལས་བྱང་སོགས་དང་གསང་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་དངོས་སློབ་པད་སྤྲུལ་གསུང་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༡༥ 683-712 བསྙེན་ཡིག་གསར་བྲིས་ལྡེབ། ༦ 713-724 མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༡ 725-726 མཚམས་སྦྱོར་ལྡེབ། ༡ 727-728 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༧ 729-761 སྨན་མཆོད་ལྡེབ། ༡ 763 ཚེ་འགུགས་ལྡེབ། ༦ 765-775 ཕྲིན་ལས་བསྡུས་པ་ལྡེབ། ༧ 777-789 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༩ 791-828 མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཆོས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ལས་བྱང་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༩ 829-866 བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༢ 867-870 བླ་བསླུའི་ཆོ་ག་ལྡེབ། ༡༢ 871-893 དེའི་འགྲེས་བྱང་ལྡེབ། ༡ 895 བཅས་བཞུགས།།