RTZ Volume 12

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search


Click the picture above to view the original manuscript.
Rinchen Terdzö, Volume 12 (ན)
The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 12
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་བཅུ་གཉིས་པ།

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་པོད་བཅུ་གཉིས་པ།

VOLUME CONTENT HERE INCLUDING NOTES AND EXTRA OR MISSING TEXTS

Texts in this Volume

 1. ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་, pages 1-10 (10 pages total)
 2. གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་, pages 11-20 (10 pages total)
 3. སྔོན་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་གནད་ཀྱི་གཟེར་ལྔ་དང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་སྐོང་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་མཆོད་ཕྲིན་རྣམས་, pages 21-37 (17 pages total)
 4. གསང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཧཱུྃ་གི་ཕྲིན་ལས་ཟབ་མོ་རིག་འཛིན་རྒོད་གྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་, pages 39-64 (26 pages total)
 5. བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་རྗེས་ཆོག་, pages 65-66 (2 pages total)
 6. རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫིང་བུ་, pages 67-68 (2 pages total)
 7. ཐུགས་སྒྲུབ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ཀྱི་མདུན་བསྐྱེད་, pages 69-86 (18 pages total)
 8. ལྷ་བྲག་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་ཁྱེར་བདེར་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲ་མཛེས་, pages 87-156 (70 pages total)
 9. ལྷ་བྲག་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྨིན་ལམ་འབྲིང་པོ་གསེར་མཛོད་མའི་ཆོག་ཁྲིགས་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་, pages 157-186 (30 pages total)
 10. ཐུགས་སྒྲུབ་མཐིང་ག་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་བསྙེན་པའི་ཡང་ཡིག་ཟབ་དོན་ནོར་བུ་་, pages 187-205 (19 pages total)
 11. ཡང་ཏིག་གཅེས་པའི་སྒྲོན་མེའི་ཁྲིད་ཀྱི་རྩ་ཚིག་གསུང་རྒྱུན་སྙིང་པོ་རབ་གསལ་, pages 206-209 (4 pages total)
 12. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་ཏིག་གཅེས་སྒྲོན་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གཞུང་དོན་རབ་གསལ་, pages 211-290 (80 pages total)
 13. རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཕུང་, pages 291-313 (23 pages total)
 14. རྡོར་གླིང་གཏེར་བྱོན་སྙན་བརྒྱུད་གུ་རུ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད་, pages 315-352 (38 pages total)
 15. རྡོར་གླིང་གཏེར་བྱོན་སྙན་བརྒྱུད་ཟུང་འབྲེལ་གུ་རུ་དྲག་པོའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་ལམ་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་་, pages 353-378 (26 pages total)
 16. གུ་རུ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་, pages 379-382 (4 pages total)
 17. གུ་རུ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་, pages 383-409 (27 pages total)
 18. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་གཏོར་དབང་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་, pages 411-426 (16 pages total)
 19. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་དབང་རྒྱས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་, pages 427-464 (38 pages total)
 20. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་དོན་དབང་ནོར་བུ་ལུགས་སུ་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་, pages 465-488 (24 pages total)
 21. བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་, pages 489-503 (15 pages total)
 22. དག་སྣང་བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་, pages 505-518 (14 pages total)
 23. བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་གི་དམིགས་རིམ་གོ་བདེ་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་ཟབ་མོའི་བདུད་རྩི་་, pages 519-538 (20 pages total)
 24. གུ་རུའི་མཐར་ཐུག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ཕྱི་སྒྲུབ་སྐོར་, pages 539-553 (15 pages total)
 25. བྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་གྱི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་, pages 555-578 (24 pages total)
 26. མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཟབ་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་གཏེར་སྲུང་མ་ནིང་སྡེ་བརྒྱད་དང་བརྟན་མའི་མཆོད་ཕྲིན་, pages 579-586 (8 pages total)
 27. བྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་གྱི་དོན་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཞུན་ཐིགས་, pages 587-600 (14 pages total)
 28. དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་བསྙེན་ཡིག་བགེགས་དཔུང་ཚར་གཅོད་, pages 601-611 (11 pages total)
 29. ཀརྨ་མ་ཧཱ་གྷུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་གཏེར་བྱོན་, pages 613-628 (16 pages total)
 30. བདུད་འདུལ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གློག་གི་ཕྲེང་བ་, pages 629-647 (19 pages total)
 31. བདུད་འདུལ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་གཏོར་ནག་འཕང་བའི་ལས་རིམ་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་མཐུ་སྟོབས་གློག་གི་ཕྲེང་བ་, pages 649-666 (18 pages total)
 32. བདུད་འདུལ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་གློག་གི་ཕྲེང་བ་, pages 667-681 (15 pages total)
 33. བླ་མ་ཀརྨ་གུ་རུའི་བསྙེན་ཡིག་སྤར་བཅངས་མ་, pages 683-686 (4 pages total)
 34. ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད་, pages 687-694 (8 pages total)
 35. ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་དབང་ཆོག་དྲེགས་པ་ཀུན་འཇོམས་, pages 695-702 (8 pages total)
 36. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ལས། རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་རྩལ་སྐྱེད་, pages 703-715 (13 pages total)
 37. ༔བླ་མ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་མེའི་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་, pages 717-754 (38 pages total)
 38. བླ་མ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་མེའི་འཁོར་ལོ་ཞི་དྲག་གི་དབང་ཆོག་གནམ་ལྕགས་ཟིལ་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་གསལ་བར་བྱེད་པ་, pages 755-773 (19 pages total)

Karchag

གཏེར་མཛོད། ༼ན༽པ་ལ། ཆོས་དབང་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གཞུང་དང་བསྙེན་ཡིག་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༥ 1-10 བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་ལ་ལྡེབ། ༥ 11-20 བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་སྔོན་འགྲོ་གཟེར་ལྔ་དང་རྒྱལ་ཆེན་མཆོད་ཕྲིན་བགེགས་གཏོར་བཅས་ལ་ལྡེབ། ༩ 21-37 ཐུགས་སྒྲུབ་ཧཱུྃ་གི་ཕྲིན་ལས་ལྡེབ། ༡༣ 39-64 རྗེས་ཆོག་ལྡེབ། ༡ 65-66 པད་ཕྲིན་གསུང་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྡེབ། ༡ 67-68 མདུན་བསྐྱེད་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༩ 69-86 སྨིན་ལམ་དབང་ཆེན་ལྡེབ། ༣༥ 87-156 འབྲིང་པོ་གསེར་མཛོད་མ་ལྡེབ། ༡༥ 157-186 བསྙེན་ཡིག་ལྡེབ། ༡༠ 187-205 ཁྲིད་རྩ་ལྡེབ། ༢ 207-210 ཡང་ཏིག་གཅེས་སྒྲོན་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༤༠ 211-290 ཚེ་གུར་སྦྲགས་མའི་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༡༢ 291-313 རྡོར་གླིང་སྙན་བརྒྱུད་གུར་དྲག་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༩ 315-352 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༣ 353-378 རཏ་གླིང་གུར་དྲག་བརྒྱུད་འདེབས་ལྡེབ། ༢ 379-382 ལས་བྱང་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་ལྡེབ། ༡༤ 383-409 གཏོར་དབང་ལྡེབ། ༨ 411-426 དབང་རྒྱས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༡༩ 427-464 དོན་དབང་ནོར་བུ་ལུགས་ལྡེབ། ༡༢ 465-488 པད་དཀར་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་རྩ་གཞུང་་་འདིར་ལས་བྱང་ཞིག་སྣང་རུང་མཁོ་བ་མེད་པས་མ་བཞག་གུ་ཎས་གསུང་་་ལྡེབ། ༨ 489-503 བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལྡེབ། ༧ 505-518 བསྙེན་ཡིག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༠ 519-538 རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་པའི་དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་ཕྱི་སྒྲུབ་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༨ 539-553 ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༢ 555-578 གཏེར་སྲུང་ལྡེབ། ༤ 579-586 དོན་དབང་ལྡེབ། ༧ 587-600 བསྙེན་ཡིག་པད་ཕྲིན་གསུང་ལྡེབ། ༦ 601-612 བྱང་བདག་ཀརྨ་གུ་རུའི་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༨ 613-628 ལས་བྱང་ཆོག་ཁྲིགས་ལྡེབ། ༡༠ 629-647 གཏོར་ནག་ལྡེབ། ༩ 649-666 སྲོག་གཏད་ལྡེབ། ༨ 667-681 བསྙེན་ཡིག་སྤར་བཅངས་མ་ལྡེབ། ༢ 683-686 མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པའི་པདྨ་གཏུམ་པོ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཅན་གཏེར་གཞུང་ལྡེབ། ༤ 687-694 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༤ 695-702 འབྲི་གུང་དགོངས་ཟབ་གྲོ་ལོད་ཕྲིན་དབང་ལྡེབ། ༧ 703-715 ཞིག་གླིང་དྲག་པོ་ཡང་གསང་མེ་ཡི་འཁོར་ལོའི་ལས་བྱང་ལྡེབ། ༡༩ 717-754 དབང་ཆོག་ལྡེབ། ༡༠ 755-773 བཅས་གཞུགས།།