Pad+ma 'od 'bar

14 Text(s) Associated with this Deity

བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་དོན་གསལ་ཁྱེར་བདེར་བསྒྲིགས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus
Location Volume 8, Text 17, Pages 373-406
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་༧ཁྱབ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་དགྱེས་པའི་ཞབས་ཀྱིས་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་བཅས་བཀའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་དད་པས་གཙུག་ཏུ་བཀོད་དེ། པདྨའི་ཞལ་ཚབ་སི་ཏུ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ཆོས་འདིའི་རིག་སྔགས་འཆང་བ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ། སྨིན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ནམ་ཡང་མི་ནུབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གུ་རུའི་དགོངས་གསལ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus
Location Volume 8, Text 18, Pages 407-430
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon དེ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་གུ་རུའི་དགོངས་གསལ་ཞེས་པ་འདི་ཡང་། དཔལ་ལྡན་སྟོད་འབྲུག་བཀའ་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོང་པོ་སྐྱེས་མཆོག་འབར་ར་བའི་ཁྲིར་བཞུགས་ཤིང་རང་གི་སློབ་མ་དམ་པ་མང་ཡུལ་སྐྱིད་རོང་འཛམ་གླིང་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོས་ཁོ་བོའི་ངག་སྒྲོས་ཟིན་བྲིས་བྱས་འདུག་པ་དེ་ལ་ཞུ་དག་གིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བྱས་པ་འདི་ནི། རིག་པ་འཛིན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་འགྲོ་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྩལ་གྱིས་ཆོས་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁོ་ཞིང་ཕན་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཁོངས་དྲག་པོ་ལྕགས་སྤྲེལ་གསར་དུ་ཤར་ཉེ་བ་རྒྱལ་ཟླའི་ཉེར་གསུམ་གྱི་ཐུན་མཚམས་སུ་གྲུབ་པར་སྦས་ཡུལ་པདྨ་བཀོད་པའི་འདབས་ཀློ་ལམ་དཀར་ནག་གི་དབུས། རྟག་བརྟན་རིན་ཆེན་དེའུ་ཡི་རྩེར་བཀོད་པ་སྟེ་ཡི་གེའི་རིས་བྱེད་དགེ་ཚུལ་ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་ནོ། །འདིས་ཀྱང་ཆོས་འདིར་ཞུགས་རྣམས། །གྲོལ་འབྲས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི། །སྨིན་བྱེད་གསོས་སུ་གྱུར་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག་ཅིག །དགེའོ།།
པདྨ་འོད་འབར་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་རི་བོ་གུད་དུ་ཕྱེས་ནས་བསྐུར་ཚུལ་བལྟས་ཆོག་བསྡུས་ཏེ་བྱས་པ་
Front left margin tshe dbang
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus
Location Volume 8, Text 19, Pages 431-442
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by Karma chags med
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon །ཞེས་པ་གོ་འཇོ་རྟོགས་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་རཱ་ག་ཨ་སྱས་ཁྱེར་བདེ་བར་བྱས་པ་ལ་ཉེས་འགལ་ལྷ་དང་གཏེར་སྲུང་ལ་བཤགས་ཤིང་། དགེ་བས་བློ་དམན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཉེར་མཁོའི་དོན་གསལ་
Front left margin bsnyen yig
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus
Location Volume 8, Text 20, Pages 443-476
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཅེས་བློ་དམན་ཉམས་ལེན་འདོད་པ་ལ་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྔར་བཀོད་པའི་བསྙེན་ཡིག་རྒྱས་པ་ལས་ཉེར་མཁོའི་ལག་ལེན་དང་དམིགས་རིམ་རྣམས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ཏེ། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་
Front left margin las bzhi'i sbyin sreg
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus
Location Volume 8, Text 21, Pages 477-502
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་སྒྲུབ་པོ་ཉམས་ལེན་མཁན་སྔ་རྗེས་མང་པོས་བསྐུལ་པ་ལ་བརྟེན། འདུ་གསུམ་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་
Front left margin sngon 'gro
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus
Location Volume 8, Text 22, Pages 503-521
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by 'ja' tshon snying po
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཞེས་པ་འདི་ཡང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གླིང་པས་གཏེར་ཚབ་ཏུ་སྦས་པ་ཡིན་ནམ་བསམ། རྔོད་ཧོམ་འཕྲང་ལྕགས་ཀྱི་སྒོ་མོའི་གཡོན་ཟུར་ནས་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོས་འཕྲལ་དུ་གདན་དྲངས་པའོ།།
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོ་
Front left margin lha khrid
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus
Location Volume 8, Text 23, Pages 523-615
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by kaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon
  • First colophon page 614: དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་མཐའ་དག་ནི་དམ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་ལེགས་པར་མཉན་པ་ལས་འདིར་ཡི་གེར་བྲི་བར་མ་ལོང་ཞིང་། ཟབ་པའི་གནད་ཕྲ་མོ་ཡང་བླ་མའི་གསུང་ལས་མཉན་དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་བསྒོམ་བྱ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་གསལ་ལྷག་པ་ཉིད་དུ་ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་བཀླག་ཆོག་གི་ཚུལ་དུ་བདག་གིས་གསལ་བར་ཕྱེས་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ
  • Second colophon page 615: ཅེས་རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ལས་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐོར་བཤད་པའི་སྐབས་ཏེ་གཉིས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་
Front left margin lha khrid 'dzud byang
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus
Location Volume 8, Text 24, Pages 617-618
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by Karmapa, 15th
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཞེས་པའང་དབུ་ཟུར་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བ་བཞིན་མཁའ་ཁྱབ་མིང་ལྡན་གྱིས་བཀོད་པ་དགེ།
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ལས་རྫོགས་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་
Front left margin rdzogs rim
Back left margin rdzogs rim
Location Volume 8, Text 25, Pages 619-689
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་རང་སློབ་ཤེས་བྱ་ལ་བློ་ཡངས་ཤིང་དད་དམ་ལྷག་བསམ་གསེར་བཟང་གི་རང་བཞིན་མི་འགྱུར་བ་ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཞལ་ཐང་སྤུས་ལེགས་དང་སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་བཅས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་ཞིང་ཡི་གེའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་་་དང། ཆོས་འདིར་མོས་པའི་ལས་འཕྲོ་ཅན་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་དོན་གཉེར་གཞན་གྱིས་ཀྱང་སྔ་རྗེས་བསྐུལ་བའི་ངག་མི་གཅོག་པའི་སླད་དུ། པདྨའི་ཞལ་ཚབ་པདྨ་དབང་ཆེན་སོགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་འབངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་སྒྲུབ་ཁང་ཆེན་མོར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་འདོན་ཆ་ཟུར་བཀོལ་ཐར་པའི་བདེ་ལམ་
Front left margin sngon 'gro'i ngag 'don
Back left margin gter mdzod 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus
Location Volume 8, Text 26, Pages 691-706
Cycle Bka' rdzogs pa chen po yang zab dkon mchog spyi 'dus
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by 'ja' tshon snying po
Colophon ཅེས་པའང་ཟབ་མོའི་གནས་ལ་འདུན་པ་བླ་མ་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་དང་ཀརྨ་བསོད་ནམས་ཟུང་གིས་བསྐུལ་ངོར། པདྨའི་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
སྙན་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡང་གསང་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་
Front left margin gsol 'debs
Back left margin gter mdzod bdud 'dul pad+ma 'od 'bar
Location Volume 8, Text 27, Pages 707-710
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Revealed by bdud 'dul rdo rje
Colophon ཅེས་པ་སྙིང་ཐིག་སྙན་བརྒྱུད་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་དད་ལྡན་གྱི་སྦྱིན་བདག་དབོན་དྲུང་ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར་རབ་རྒྱས་དང་ཆོས་མཛད་ཡེ་ཤེས་པད་དཀར་ཆོས་ཉིད་སྙན་གྲགས་ལྔས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར། མདོ་ཁམས་ཀཿཐོག་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འོད་གསལ་ལྷ་རིགས་སུ་སྐྱེས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་འགྲོ་བ་ཡོངས་འདུལ་རྩལ་གྱིས་སྟོད་མངའ་རིས་གློ་བོ་སྨད་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་མཚམས་གཉག་པའི་བས་མཐའ། བསམ་འགྲུབ་ཆོས་སྡིངས་སུ་ས་བྱ་རྒྱལ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཉ་ལ་བླ་མའི་དུས་མཆོད་སྐབས་སུ་ཐུན་བར་གཅིག་ཏུ་བྲིས་པའོ
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་སྒྲུབ་པ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་གཅིག་དྲིལ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་དྭངས་མ་
Front left margin sgrub thabs
Back left margin gter mdzod bdud 'dul pad+ma 'od 'bar
Location Volume 8, Text 28, Pages 711-734
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon བདག་འདྲ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །སྒྲོ་བྲག་པདྨ་འོད་ནས་བཏོན། །ལོ་ལྔ་བར་དུ་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས། །མཁའ་དབྱིངས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡིས། །ལེགས་ཤར་ལོངས་སྐུ་བདེ་གར་དབྱངས་ཅན་མ། །ཐབས་སྤྲུལ་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་ནོར། །འབད་རྩོལ་མི་མངའ་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ། །སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱེ་འགྲོ་སྲིད་མཚོ་སྒྲོལ། །བདེ་ཆེན་མཆོག་བརྙེས་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་མ། །མཚན་ལྡན་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་དེས་བསྐུལ་ངོར། །བདག་འདྲ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །ཀ་ནམ་ཆོས་རྒྱལ་ཕོ་བྲང་ཡང་དབེན་དུ། །ཤོག་སེར་ངོས་ནས་དག་པར་ཕབ་པ་འོ། །ཀྱེ་མ་ད་ལྟ་བཞུགས་དང་མ་འོངས་འབྱོན་རྣམས་ཀུན། །ཡང་དག་དོན་ལ་རྨོངས་པའི་སྒྲོག་གིས་བཅིངས། །རྟོག་གེའི་གོ་ཡུལ་ཤེས་རབ་ཕྲན་བུ་ཡིས། །སྒྲ་དོན་ཡིན་སྨྲ་བཀའ་གཙང་རས་ཆོད་མཁན། །མཁས་འདོད་མེ་ཁྱེར་སྤྲེའུ་འདྲའི་གང་ཟག་འགས། །རང་བཟོ་རས་ཆོད་རང་ཚུགས་བབ་ཅོལ་གྱིས། །བྱིན་རླབས་ན་བུན་ཡལ་དང་བར་ཆད་རྒྱུ། །ཐར་པའི་ལམ་འགག་གྲུབ་ཐོབ་སྐར་ཚོགས་སྒྲིབ། །མི་ཁོམས་གནས་ལྡན་རྟོག་གེས་བཟོ་བཅོས་ན། །བདུད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་བམ་རོ་ཕོ་མོ་ཡིས། །སྲོག་རྩ་ཆོད་ལ་སྙིང་ཁྲག་ཐང་ལ་ཕོས། །ཤི་ནས་རྡོ་རྗེ་དམྱལ་བར་སྐྱོལ་ཅིག་ས་མ་ཡ། །ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལས་བཀའ་འདི་དམ་པར་ཆོངས། །ཚུལ་ལྡན་རྣམས་ལ་མགོན་སྐྱོབས་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །ས་མ་ཡ། རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ།།
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། འཛབ་བསྐུལ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཕྲོ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་དམིགས་རིམ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་གྱེར་སྒོམ་
Front left margin 'dzab bskul
Back left margin gter mdzod bdud 'dul pad+ma 'od 'bar
Location Volume 8, Text 29, Pages 735-737
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by Bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon ཞེས་ཀཿཐོག་པ་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ཨོ་རྒྱན་ལུང་རིག་གིས་ཛཔ྄་དགོངས་གྱེར་སྒོམ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཆོས་རྒྱལ་བདུད་འདུལ་གླིང་པས་དར་རྒྱས་ཆོས་སྡིང་ཕོ་བྲང་ཡང་དབེན་དུ་བཀོད་པ་དགེའོ། །ཇི་སྲིད་འཁོར་བའི་འཇིག་རྟེན་མ་སྟོངས་བར། །དེ་སྲིད་དམ་པའི་ཆོས་འདི་མ་རྫོགས་སོ།།
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མེད་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཕྲོ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་བཞུགས་སོ་
Front left margin dbang bskur
Back left margin gter mdzod bdud 'dul pad+ma 'od 'bar
Location Volume 8, Text 30, Pages 739-754
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས། རྗེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།