Pad+ma'i g.yang 'bum


2 Text(s) in this Cycle

པདྨ་གཡང་འབུམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rgyas las chos dbang pad+ma g.yang 'bum
Location Volume 50, Text 40, Pages
Cycle Pad+ma'i g.yang 'bum
Authored by Gu ru chos kyi dbang phyug
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon
  • First colophon (treasure) page 659: སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གཡང་འབུམ་རིན་པོ་ཆེ་འདི༔ མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་གསེར་གྱི་བུམ་པ་སྦྲང་ཆང་གིས་གང་བ་ཕུལ་ནས་ཞུས༔ ལོ་ཙཱ་བ་གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་གཏད་ནས་གཏེར་དུ་སྦས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • First colophon (revealer) page 659: ཕྱིས་གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་ཏེ་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལགས་སོ། །འདི་ལ་མ་ཕྱི་མ་དག་པ་དང་། འཕྲི་བསྣན་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དཔེ་རྒྱུན་མི་གཅིག་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་སྣང་ནའང་། འདིར་གཏེར་གཞུང་གི་ཚིག་ཁོ་ན་བྲིས་པ་ཅུང་ཟད་དག་ཡོད་སྙམ་མོ།།
  • Second colophon (revealer) page 661: འདི་ལ་སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་ལེའུ་ཚན་ཤིན་ཏུ་མང་བར་སྣང་བ་ལས་ཕྱོགས་གཅིག་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་དགེའོ
ཆོས་དབང་པདྨའི་གཡང་འབུམ་འགྲེས་བྱང་
Front left margin 'gres byang
Back left margin gter mdzod rgyas las chos dbang pad+ma g.yang 'bum
Location Volume 50, Text 41, Pages 663-664
Cycle Pad+ma'i g.yang 'bum
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug