Nye bar gnas pa gsang sngags bstan 'dzin


ཉེ་བར་གནས་པ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་
nye bar gnas pa gsang sngags bstan 'dzin

Nyewar Nepa Sangak Tendzin

About
Teachers
'jam mgon kong sprul
Links
Wiki Pages
Notes

This figure acted as Kongtrul's scribe on several texts when Kongtul was in his 80's. It's not clear if this is the same person as chags med sprul sku gsang sngags bstan 'dzin.


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བྱང་གཏེར་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་དམིགས་ཟིན་མདོར་བསྡུས་བཀོད་པ་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་་ (Vol. 5, Text 33)
  2. དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ (Vol. 36, Text 31)
  3. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡན་ལག་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁོག་དབུབ་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་བུམ་བཟང་ (Vol. 41, Text 1)
  4. ཞིང་གི་ལོ་ཏོག་ལ་གནོད་འཚེའི་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་བཙའ་ནད་འཇོམས་པའི་གདམས་པ་ཟླ་བ་གསར་པའི་འཛུམ་ཟེར་ (Vol. 51, Text 60)