Ma mgon 'khor lnga'i skor dam can mgar nag


2 Text(s) in this Cycle

དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་
Front left margin rtsa gzhung
Back left margin gter mdzod kar lugs dam can mgar nag
Location Volume 38, Text 46, Pages 619-644
Cycle Ma mgon 'khor lnga'i skor dam can mgar nag
Authored by Shamarpa, 5th
Colophon དེ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་དཀོན་མཆོག་འབངས་ཀྱིས་སོ། །ཤུ་བྷམསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏ
དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པོའི་ཕྲིན་ལས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་དམ་ལྡན་རེ་སྐོང་
Front left margin sgrub rjes
Back left margin gter mdzod kar lugs dam can mgar nag
Location Volume 38, Text 47, Pages 645-666
Cycle Ma mgon 'khor lnga'i skor dam can mgar nag
Authored by 'jam mgon kong sprul
Colophon ཅེས་པའི་ཚུལ་འདི་ལ་བཀའ་གཏེར་རྙིང་པའི་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་པར་འདྲེས་ཤིང་ཁྱད་པར་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྴིའི་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་སྣང་བས་ཀཾ་ཚང་ཆོས་སྐྱོང་ཁྱད་པར་བ་རྣམས་ཀྱི་བེ་བུམ་ལས། པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཁོལ་ཕྱུང་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།