Karma 'gyur med tshe dbang


ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་
karma 'gyur med tshe dbang

Karma Gyurme Tsewang

About

Religious Affiliations
Kagyu

Teachers
Mkha' khyab rdo rje
Links
Wiki Pages
Notes

Not sure if this is the same scribe used by Kongtrul, Karma 'gyur med


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོའི་རྔ་སྒྲ་ (Vol. 20, Text 6)