KaM tsang snyan brgyud


1 Text(s) in this Cycle

དཔལ་ལྡན་སྲོག་གི་བདུད་མོ་མཆེད་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་མཆོད་འགྲིགས་སྤུ་གྲི་རེག་གཅོད་
Front left margin rtsa gzhung
Back left margin gter mdzod kaM tsang snyan brgyud las 'brel srog sgrub
Location Volume 38, Text 35, Pages 457-472
Cycle KaM tsang snyan brgyudRdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thig
Revealed by Pad+ma las 'brel rtsal
Colophon ཨོ་རྒྱན་བཀའ་ལུང་། ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་གདམས་པ་ཕྱག་ལེན་མེད་ཐབས་མེད་པ་རྫོགས་སོ་