Gu ge chig dril


1 Text(s) in this Cycle

གཉན་གག་ལྷོག་གཟེར་གསུམ་གྱི་བཅུད་འཁོར་ནག་པོ་
Front left margin bcud 'khor
Back left margin gter mdzod srung ba'i las tshogs skal spyi
Location Volume 45, Text 9, Pages 123-146
Cycle Gu ge chig dril
Revealed by skal ldan byis pa
Colophon
  • Author colophon page 143: འདི་རྣམས་ནི་ས་གཉན་གག་ལྷོག་གཟེར་གསུམ་གྱི་བཅུད་འཁོར་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཅན་གྱི་བྱིས་པས་རྙེད་པ་རྫོགས་སོ༔ ཟབ་རྒྱ༔ ྀཨཚ། མངྒ་ལཾ།།