Gnod sbyin rdo rje bdud 'dul

1 Text(s) Associated with this Deity

གནོད་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གྱི་གཏོར་ཆོག་
Front left margin gtor chog
Back left margin gter mdzod rgyas las zhang blon smin lugs
Location Volume 51, Text 7, Pages 143-145
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Grwa pa mngon shes
Colophon ཞེས་པ་འདིའང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་ཡི་གེ་རྙིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་བདེ་བ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་བྲིས་པའོ་