File:RTZ-Peri-043.jpg

Original file(3,424 × 2,456 pixels, file size: 1.22 MB, MIME type: image/jpeg)
"ka" can not be assigned to a declared number type with value 96.
Rinchen Terdzö Chenmo - Illustration Page 43
Classification Tibetan Publications
Subclass Illustrations
Terton Sna nam 'brog pa thub rgyal
Terton Tibetan སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་
Treasure Cycle Gtsug lag gto bcos srung ba brgya rtsa
Treasure Cycle Tibetan གཙུག་ལག་གཏོ་བཅོས་སྲུང་བ་བརྒྱ་རྩ་་
Citation Konchog Lhadrepa. Rin chen gter mdzod chen mo'i 'khor lo'i rigs sogs kyi dpe ris gang 'tsham bris pa gzhan phan zla ba'i 'od zer (The Beneficial Moon Rays: A compendium of chakras and various illustrations pertaining to The Great Treasury of Rediscovered Teachings). New Delhi: Shechen Publications, 2018.
Terma Yes
RTZ Category Illustrations - dpe ris
Volume Number 72
Volume Number Tibetan ༧༢
Page Number 43
Illustrations Per Page 8
Individual Illustrations Data
Illustration (top - left) Illustration (bottom - right) Illustration (bottom - right of center) Illustration (top - right) Illustration (bottom - left of center) Illustration (top - right of center) Illustration (bottom - left) Illustration (top - left of center)
Creator Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa
Creator Tibetan དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་
Author No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Author Tibetan No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Terton No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Terton Tibetan No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Treasure Cycle No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Treasure Cycle Tibetan No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Caption Tibetan འདི་ཞིང་ཁར་དོང་བྲུས་ལ་འཁོར་ལོ་རབ་གནས་བྱས་ལ་སྦའོ།་ཞིང་ལ་གནོད་བྱེད་གང་ཡང་སྲུང་ན་འདི་གདགས། སྤྱང་ཀིའི་ཁ་ཆིངས་འཁོར་ལོ་འདི་རྟ་ནོར་སྤྱང་ཀི་ལ་སྐྲག་པའི་མགུལ་དུ་བཏགས་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད། འདི་ཞོ་ཆང་གང་བསྲུང་ན་དེའི་འོག་ཏུ་སྦའོ།་བཏུང་བག་མེད་བྱས་ན་བཟང་ངོ་། ལྷ་མོ་ལྔའི་འཁོར་ལོ་འདི་དབང་ཐང་རྒུད་ན་གདགས། འདི་གདན་འོག་ཏུ་གནོན།་སྲིས་རྐུན་མནན་པའི་འཁོར་ལོ་འདི་གང་གི་ཞབས་སུ་མནན་པ་དེ་ལ་ཐུབ་ངེས་སོ༎ གཤེད་བཞི་བྷྱོའི་འཁོར་ལོ་འདི་ཀླུང་རྟ་རྒུད་ན་གདགས་སོ༎ སྐུའི་འཁོར་ལོ་བརྟན་པའི་རི་བོ་འདྲ་བས་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་གདགས་ན་ཕྱོགས་ངན་ཐམས་ཅད་ཐུབ། ཤིང་བྱང་གླང་མ་འཁོར་ལོ་འདི་བྲིས་ལ་མར་ཁུས་བྱུག་གནམ་ལ་ཁ་བསྟན་སེར་བ་སྲུང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད།
Caption Wylie 'di zhing khar dong brus la 'khor lo rab gnas byas la sba'o/ zhing la gnod byed gang yang srung na 'di gdags/ spyang ki'i kha chings 'khor lo 'di rta nor spyang ki la skrag pa'i mgul du btags na the tshom med/ 'di zho chang gang bsrung na de'i 'og tu sba'o/ btung bag med byas na bzang ngo lha mo lnga'i 'khor lo 'di dbang thang rgud na gdags/ 'di gdan 'og tu gnon/ sris rkun mnan pa'i 'khor lo 'di gang gi zhabs su mnan pa de la thub nges so// gshed bzhi bhyo'i 'khor lo 'di klung rta rgud na gdags so// sku'i 'khor lo brtan pa'i ri bo 'dra bas spyi bo'i gtsug tu gdags na phyogs ngan thams cad thub/ shing byang glang ma 'khor lo 'di bris la mar khus byug gnam la kha bstan ser ba srung bar the tshom med/
Associated Text སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
Position top - left bottom - right bottom - right of center top - right bottom - left of center top - right of center bottom - left top - left of center
Illustration Series Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
Illustration Series Tibetan སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
Illustration Series Number 92 93 94 89 95 90 No information. 91
Illustration Series Total Number 100 100 100 100 100 100 100 100
Illustration type སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
Associated Deity No information. No information. No information. ལྷ་མོ་ལྔ་ (lha mo lnga) No information. No information. No information. No information.
Usage ཞིང་ (shing - farmland) རྟ་ནོར་ (rta nor - livestock) ཞོ་ཆང་གང་ (zho chang gang - vessel for making yogurt and chang) གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix) གདན་ (gdan - seat or cushion) གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix) སྤྱི་བོའི་གཙུག་ (spyi bo'i gtsug - atop one's head) No information.
Intended Effect སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) ཐུབ་ (thub - to be capable or overcome) སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) ཐུབ་ (thub - to be capable - overcome) སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off)
Protection From གནོད་པ་ (gnod pa - harm) སྤྱང་ཀི་ (sbyang ki - wolves) No information. དབང་ཐང་རྒུད་ (dbang thang rgud - declining influence) No information. ཀླུང་རྟ་རྒུད་ (klung rta rgud - declining good fortune) ཕྱོགས་ངན་ (phyogs ngan) སེར་བ་ (ser ba - hail)
Shechen Original No No No No No No No No

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current21:11, 19 November 2018Thumbnail for version as of 21:11, 19 November 20183,424 × 2,456 (1.22 MB)Mort (talk | contribs)Category:Peris Category:RTZ Volume 72 Category:RTZ-Peri-043
  • You cannot overwrite this file.

The following 3 pages link to this file: