Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub


དགེ་རྩེ་མ་ཧཱ་པཎྡི་ཏ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་
Dge rtse ma hA paN+Di ta tshe dbang mchog grub

Getse Mahāpaṇḍita Tsewang Chokdrup

Other names
 • དགེ་རྩེ་པཎ་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་
 • ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་པཎྜི་ཏ་
 • ཀཿ་ཐོག་དགེ་རྩེ་མ་ཧ་པཎྜི་ཏ་
 • འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་
 • dge rtse paN chen 'gyur med tshe dbang mchog grub
 • kaH thog dge rtse paN+Di ta
 • kaH thog dge rtse ma ha paN+Di ta
 • 'gyur med tshe dbang mchog grub
Alternate names
 • Getse Panchen Gyurme Tsewang Chogdrup
 • Katok Getse Pandita
 • Katok Getse Mahapandita
 • Gyurme Tsewang Chokdrup
Dates
Birth:   1761
Death:   1829
Tibetan date of birth
Gender:   Female
Element:   Iron
Animal:   Snake
Rab Jyung:   13
About

Religious Affiliations
Nyingma

Is emanation of
spyan snga byams pa 'bum
Teachers
'jigs med gling pa · Dodrupchen, 1st · Dri med zhing skyong mgon po
Students
zhe chen dbon sprul 'gyur med mthu stobs rnam rgyal · kun bzang nges don dbang po
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P2943
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Katok-Getse-Pa%E1%B9%87%E1%B8%8Dita-Gyurme-Tsewang-Chokdrub/P2943
Wiki Pages