Bdud mgon legs grub rdo rje

3 Text(s) Associated with this Deity

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བདུད་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་བྱང་ཟབ་མོ་
Front left margin sngags byang
Back left margin gter mdzod bdud 'dul bstan srung zhing skyong
Location Volume 39, Text 2, Pages 23-26
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by Bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
ལས་མགོན་དྲེགས་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བཙན་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཞིང་སྐྱོང་གཟི་ལྡན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཁྱེར་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་
Front left margin lam byang
Back left margin gter mdzod bdud 'dul bstan srung zhing skyong
Location Volume 39, Text 3, Pages 27-36
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon ཞེས་གཏེར་གཞུང་ལས་བྱང་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་ཁྱེར་བདེ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་ཞིང་གཏོར་འབུལ་ཁཱ་ཧི་སྦྱར་བར་མཛད་པའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །།
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། བསྟན་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་ཞུན་འདྲིལ་
Front left margin rjes gnang
Back left margin gter mdzod bdud 'dul bstan srung zhing skyong
Location Volume 39, Text 4, Pages 37-46
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་འགལ་བྱེད་ཞི་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ