Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search


Notes about this cycle

This is a compilation of various treasure practices put together by Minling Terchen, along with supplementary instructions composed by his younger brother Dharmaśrī. It is not a revelation in and of itself, but rather it is based on revealed material drawn from the individual treasures of a diverse group of revealers. This material was then developed into liturgical arrangements and organized by Minling Terchen into an inclusive collection.

Parent cycle(s)

  Sub-cycle(s)

   70 Text(s) in this Cycle

   སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་
   Front left margin: brgyud yig | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 1, Pages 1-32
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་ལས་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།།
   རྩ་བ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་གྱི་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་
   Front left margin: spyi chings | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 2, Pages 33-40
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ལས་སྤྱི་ཆིངས་བཤད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།།
   གསང་འདུས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བ་ཟླུམ་པོ་བཞི་དབང་
   Front left margin: zlum po bzhi dbang | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 3, Pages 41-60
   Cycle: Bla ma gsang ba 'dus pa
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
   Colophon:
   གསང་འདུས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བ་ཟླུམ་པོ་བཞི་དབང་གི་ལེ་ཚན་ནོ
   གསང་འདུས་གཏོར་དབང་གནད་ཀྱི་ཤོག་གཅིག་མར་གྲགས་པ་
   Front left margin: gsang 'dus gtor dbang | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 4, Pages 61-70
   Cycle: Bla ma gsang ba 'dus pa
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyugPad+ma gling pa
   Colophon:
   བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཐུན་མོང་གི་དབང་བཀའ་གཏོར་དབང་གནད་ཀྱི་ཤོག་གཅིག་མར་གྲགས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ།
   ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གཏོར་དབང་
   Front left margin: nyang gter bla sgrub | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 5, Pages 71-78
   Cycle: Bla ma yongs rdzogs
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་ལུགས་བླ་མ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོར་དབང་གི་ལེ་ཚན་ནོ།
   ཉང་གཏེར་དྲག་དམར་བདེ་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བཀའ་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བླུགས
   Front left margin: nyang gter drag chen | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 6, Pages 79-93
   Cycle: Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus pa
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zerRdo rje gling paPad+ma gling pa
   Colophon:
   ཉང་ལུགས་དྲག་པོ་བདེ་འདུས་དང་རྡོར་གླིང་པད་གླིང་གི་དྲག་སྒྲུབ་རྣམས་ཐུན་མོང་དུ་སྦྱོར་ཚུལ་གྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཐུགས་དམ་རྒྱུད་ནས་བསྐུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ
   Front left margin: nyang gter drag chen | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 7, Pages 95-100
   Cycle: Gu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus pa
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   No colophon found.
   འབྲིང་པོ་མེའི་སྤུ་གྲིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: nyang gter drag 'bring | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 8, Pages 101-110
   Cycle: Drag sgrub 'bring po me'i spu gri
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་ལུགས་དྲག་པོ་མེའི་སྤུ་གྲིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཆེ་འབྲིང་གཉིས་ཀ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱིན་རླབས་ལུ་གུ་རྒྱུད་
   Front left margin: nyang drag lu gu rgyud | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 9, Pages 111-113
   Cycle: Drag sgrub 'bring po me'i spu griGu ru drag po dmar po bde gshegs 'dus pa
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་ལུགས་དྲག་པོ་ཆེ་འབྲིང་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་གི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   དྲག་དམར་བཀའ་མ་འོ་བྲན་ལུགས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: 'o bran drag dmar | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 10, Pages 115-127
   Cycle: Snga 'gyur bka' ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   དྲག་དམར་བཀའ་མ་འོ་བྲན་ལུགས་སུ་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།།
   བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་དབང་བསྐུར་
   Front left margin: drag po rtsal | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 11, Pages 129-136
   Cycle: Thugs sgrub rdo rje drag po rtsal
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon:
   བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་དབང་བསྐུར་དུ་གྲགས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཚེ་དཔག་མེད་ལུང་ལུགས་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་མན་ངག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: sangs gsang lung tshe | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 12, Pages 137-153
   Cycle: Snga 'gyur bka' ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   ཚེ་དཔག་མེད་ལུང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་བཀའ་སྲོལ་བཞིན་བཤད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
   བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་རྫོང་ཆེན་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཚེ་དབང་
   Front left margin: nyang chos tshe rdzong | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 13, Pages 155-170
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyugNyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་གཏེར་དང་གནམ་སྐས་ཐུགས་གཏེར་བླ་མ་ལོངས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྫོང་ཆེན་མར་གྲགས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   བྱང་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཚེ་དབང་
   Front left margin: byang tshe lcags sdong | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 14, Pages 171-184
   Cycle: Tshe sgrub lcags sdong ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
   Colophon:
   བྱང་གཏེར་ཚེ་དཔག་མེད་ནང་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མར་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   པད་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་ཚེ་དབང་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་བཀོད་པ་
   Front left margin: pad gling rdor phreng | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 15, Pages 185-193
   Cycle: Tshe khrid rdo rje'i phreng ba
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Pad+ma gling pa
   Colophon:
   པད་གླིང་གཏེར་བྱོན་ཚེ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ཚེ་དབང་གསུང་རྒྱུན་མར་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་པའི་གདམས་པ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: thang rgyal tshe sgrub | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 16, Pages 195-205
   Cycle: Tshe sgrub 'chi med dpal ster
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཟམ་ལུགས་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་དུ་གྲགས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་འགྲོ་འདུལ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: thugs chen 'gro 'dul | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 17, Pages 207-223
   Cycle: Thugs rje chen po rgyal po lugs
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Grub thob dngos grub
   Colophon:
   ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་འགྲོ་འདུལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བསྐུར་བྱ་ཚུལ་དང་སྒོམ་ལུང་བཅས་
   Front left margin: thugs chen nam rgyal | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 18, Pages 225-230
   Cycle: Thugs rje chen po rgyal po lugs
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Grub thob dngos grub
   Colophon:
   སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
   སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་བདེ་གཤེགས་བཞི་སྒྲིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བྱིན་རླབས་
   Front left margin: thugs chen rgyal rgyam | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 19, Pages 231-240
   Cycle: Thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha dgu
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་བདེ་གཤེགས་བཞི་བསྒྲིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ།
   ཚེ་བདག་ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་རྣོན་པོ་ནང་གཅོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བཀའ་བཅས་
   Front left margin: yang zlog me spur | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 20, Pages 241-255
   Cycle: 'jam dpal gshin rje gshed yang zlog me'i spu gri
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Rgya zhang khrom rdo rje 'bar
   Colophon:
   འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣོན་པོ་ནང་གཅོད་ཀྱི་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ
   དབང་ལ་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཚེ་བདག་རྣོན་པོ་ནང་གཅོད་གཞུང་གི་བསྟོད་རིང་སྦྱོར་ལུགས
   Front left margin: yang zlog zur 'debs | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 21, Pages 257-259
   Cycle: 'jam dpal gshin rje gshed yang zlog me'i spu gri
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Rgya zhang khrom rdo rje 'bar
   Colophon:
   No colophon found.
   རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཤངས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: skyer sgang rta mgrin | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 22, Pages 261-270
   Cycle: Rta mgrin gsang sgrub
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Skyer sgang chos kyi seng+geSnye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen
   Colophon:
   རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ།
   ཉང་གཏེར་རྟ་ནག་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: nyang gter rta nag | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 23, Pages 271-282
   Cycle: Rta mgrin lcags ral yang phyung nag po
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་ལྕགས་རལ་ཉང་གཏེར་ཡང་ཕྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ
   ཆོས་དབང་ལུགས་རྟ་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་
   Front left margin: chos dbang rta nag | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 24, Pages 283-290
   Cycle: Rta mgrin nag po lcags ral can
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
   Colophon:
   རྟ་མགྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་ཆོས་དབང་གི་གཏེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྱད་པར་དུ་སྨྲོས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ
   ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་ནང་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་བུམ་པ་དང་གཏོར་མའི་ལས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བྱིན་ཚན
   Front left margin: phyag rdor dregs 'dul | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 25, Pages 291-305
   Cycle: Gsang bdag dregs pa kun 'dul
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Pad+ma las 'brel rtsalRdo rje gling paPad+ma gling pa
   Colophon:
   གསང་བདག་དྲེགས་འདུལ་ནང་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་བུམ་པ་དང་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་ཚོགས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་བརྗོད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
   བྱང་ཆུབ་གླིང་པའི་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: phyag rdor gtum drga | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 26, Pages 307-318
   Cycle: Phyag rdor gtum po drag po gsang sgrub
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Byang chub gling pa
   Colophon:
   ཕྱག་རྡོར་གསང་སྒྲུབ་བྱང་ཆུབ་གླིང་པའི་གཏེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ
   གྲྭ་པའི་གཏེར་མ་ཕྱག་རྡོར་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: khang brtsegs phyag rdor | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 27, Pages 319-325
   Cycle: Phyag rdor khang bu brtsegs pa
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Grwa pa mngon shes
   Colophon:
   ཕྱག་རྡོར་ཁང་བརྩེགས་གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ཅན་གྱི་གཏེར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ།
   ཉང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོར་གྲགས་པ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: phag mo zhal gnyis | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 28, Pages 327-349
   Cycle: Nyang gter phag mo zhal gnyis ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོར་གྲགས་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ།།
   རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བྱིན་རླབས་
   Front left margin: phag mo don grub | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 29, Pages 351-359
   Cycle: Nyang gter rdo rje phag mo don grub ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནོ
   ཕག་མོ་དབུ་བཅད་མའི་སྒྲུབ་བྱིན་
   Front left margin: phag mo dbu bcad | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 30, Pages 361-367
   Cycle: Nyang gter phag mo dbu bcad ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དབུ་བཅད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཁྲོས་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བྱིན་རླབས་
   Front left margin: khros ma nag mo | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 31, Pages 369-382
   Cycle: Nyang gter smin gling lugs khros ma nag mo
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་གཏེར་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་འཇམ་དཔལ་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་
   Front left margin: ma ti'i 'jam dkar | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 32, Pages 383-394
   Cycle: Ma ti lugs 'jam dkar
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ།
   དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུགས་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་སེང་གི་སྒྲུབ་རྗེས་
   Front left margin: dam pa'i smra seng | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 33, Pages 395-403
   Cycle: Pha dam pa'i lugs
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ལྷའི་གཙོ་བོ་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་སེང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་
   Front left margin: dbyangs can dkar mo | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 34, Pages 405-416
   Cycle: Bram ze phur bu'i lugs
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   འཕགས་མ་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
   རྣམ་འཇོམས་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་
   Front left margin: sangs gsang rnam 'joms | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 35, Pages 417-428
   Cycle: Snga 'gyur bka' ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དགེ་སློང་འཚོ་བྱེད་གཞན་ཕན་མཆོག་སྦྱིན་དང་། མདོ་ཁམས་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལས་རིག་པ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་ཉུང་ངུར་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པའོ
   རྣམ་འཇོམས་བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཁྲུས་ཆོག་
   Front left margin: rnam 'joms ba ri lugs | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 36, Pages 429-434
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   ཅེས་མདོ་ཁམས་པ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་དར་རྒྱས་ཆོས་སྡིངས་ཀྱི་དབེན་གནས་སུ་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སྦྱོང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའོ
   རྣམ་འཇོམས་བ་རི་དང་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལུགས་གཉིས་སོ་སོའི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་ཟུང་
   Front left margin: rnam 'joms rjes gnang zung | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 37, Pages 435-441
   Cycle: Snga 'gyur bka' ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་བཞིན་བརྗོད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཆོས་དབང་ལུགས་ཀྱི་དྲང་སྲོང་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རིག་པ་གཏད་པ་
   Front left margin: drang srong lok+tri | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 38, Pages 443-457
   Cycle: Sngags rgod lok+t+ri pA la
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
   Colophon:
   དྲང་སྲོང་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིག་གཏད་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   རིན་ཆེན་གླིང་པའི་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་
   Front left margin: nA ga rak+sha | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 39, Pages 459-468
   Cycle: 'jam dpal nA ga rak+sha
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Me ban rin chen gling pa
   Colophon:
   འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ།
   ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: legs ldan | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 40, Pages 469-496
   Cycle: Snga 'gyur bka' ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
   ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་པོའི་དྲག་པོའི་རྗེས་གནང་
   Front left margin: legs ldan | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 41, Pages 497-498
   Cycle: Snga 'gyur bka' ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   No colophon found.
   ཉང་གཏེར་དཔལ་མགོན་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: phyag bzhi | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 42, Pages 499-517
   Cycle: Ye shes mgon po phyag bzhi pa
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཉང་གཏེར་མགོན་དཀར་ཚེ་ཡི་བདག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཚེ་དབང་
   Front left margin: tshe mgon phyag bzhi | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 43, Pages 519-526
   Cycle: Nyang gter mgon po dkar po
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་གཏེར་མགོན་པོ་དཀར་པོ་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཆོས་དབང་དང་པད་གླིང་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྲོག་དབང་
   Front left margin: ma ning | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 44, Pages 527-544
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyugPad+ma gling pa
   Colophon:
   དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ཆོས་དབང་དང་པད་གླིང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   གནུབས་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་མགོན་སྟག་ཞོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་
   Front left margin: gnubs luD stag zhon | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 45, Pages 545-554
   Cycle: Snga 'gyur bka' ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   སྟག་ཞོན་གནུབས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   མགོན་པོ་བེང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལུགས་སུ་བཀོད་པ
   Front left margin: gnubs luD beng ma | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 46, Pages 555-558
   Cycle: Snga 'gyur bka' ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Rgya zhang khrom rdo rje 'bar
   Colophon:
   མགོན་པོ་བེང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལུགས་སུ་བཀོད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་སྡེ་བདུན་དང་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: sde bdun | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 47, Pages 559-580
   Cycle: Snying thig
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་སྡེ་བདུན་དང་སྡེ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བཞེས་སྙན་བརྒྱུད་བཞིན་བཤད་པ
   Front left margin: sngags srung | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 48, Pages 581-590
   Cycle: Snying thig
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་བཞེས་སྙན་བརྒྱུད་བཞིན་བཤད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
   འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏཱི་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: re ma tI | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 49, Pages 591-602
   Cycle: Snga 'gyur bka' maRe ti rang byung rgyal mo'i gsang sgrub skor
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by zhang btsun dar ma rin chen
   Colophon:
   འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏཱི་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོ་བཀའ་གཏེར་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
   དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཤོག་རྒོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: gshog rgod ma | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 50, Pages 603-608
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཤོག་རྒོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ།
   མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྲོག་སྒྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: srog sgrub ma | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 51, Pages 609-614
   Cycle: Rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thig
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Pad+ma las 'brel rtsal
   Colophon:
   མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྲོག་སྒྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   གཟའ་བདུད་རཱ་ཧུ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: gza' bdud | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 52, Pages 615-631
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Pad+ma las 'brel rtsal
   Colophon:
   གཟའ་བདུད་རཱ་ཧུ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   གནོད་སྦྱིན་བཤན་པ་དམར་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཏེར་ཁ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལུགས་བཞིན་བཀོད་པ
   Front left margin: gnod sbyin shan dmar | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 53, Pages 633-642
   Cycle: Rta mgrin gsang ba 'dus pa
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Pad+ma las 'brel rtsalRat+na gling pa
   Colophon:
   གནོད་སྦྱིན་བཤན་པ་དམར་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཏེར་ཁ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ལུགས་བཞིན་བཀོད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ་
   སྐྱེས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: rdor legs | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 54, Pages 643-650
   Cycle: Dam can rdo rje legs pa mgar dmarByang gter
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canRat+na gling pa
   Colophon:
   སྐྱེས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: zhing skyong seng gdong | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 55, Pages 651-660
   Cycle: Dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skor
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Rgyal sras legs pa
   Colophon:
   བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་དུར་ཁྲོད་བདག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: dur khrod lha mo | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 56, Pages 661-670
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་དུར་ཁྲོད་བདག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   བོད་ཀྱི་ཡུལ་བདག་ཆེན་མོ་དམ་ཅན་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྲོག་གཏད་དང་བཅས་པ
   Front left margin: brtan ma | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 57, Pages 671-686
   Cycle: Smin gling lugs brtan ma bcu gnyis
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
   Colophon:
   བོད་ཀྱི་ཡུལ་བདག་ཆེན་མོ་དམ་ཅན་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྲོག་གཏད་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཉང་གཏེར་རྒྱལ་ཆེན་པེ་ཧ་རའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྲོག་གཏད་དང་བཅས་པ
   Front left margin: pe har | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 58, Pages 687-698
   Cycle: Nyang gter rgyal mdos
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
   Colophon:
   ཉང་གཏེར་རྒྱལ་ཆེན་པེ་ཧ་རའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྲོག་གཏད་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་སྤྲིན་གསེབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: phyi sgrub ser chen | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 59, Pages 699-710
   Cycle: Rnam sras ser chen sprin gseb ma
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gnyal pa nyi ma shes rab
   Colophon:
   རྣམ་སྲས་སེར་ཆེན་སྤྲིན་གསེབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   རྒྱལ་ཆེན་ནང་སྒྲུབ་མདུང་དམར་ཅན་རྩ་སྒྲུབ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: nang sgrub mdung dmar | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 60, Pages 711-718
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gnyal pa nyi ma shes rab
   Colophon:
   རྒྱལ་ཆེན་ནང་སྒྲུབ་མདུང་དམར་ཅན་རྩ་སྒྲུབ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   རྣམ་སྲས་དྲག་པོ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་
   Front left margin: gsang sgrub rta sngon | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 61, Pages 719-727
   Cycle: Gnubs lugs
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   རྣམ་སྲས་དྲག་པོ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   མདུང་དམར་ཅན་ཡང་གསང་ཕྱག་མཚན་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: yang gsang phyag mtshan 4 | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 62, Pages 729-731
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Gnyal pa nyi ma shes rab
   Colophon:
   མདུང་དམར་ཅན་ཡང་གསང་ཕྱག་མཚན་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: grwa mngon zhang blon | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 63, Pages 733-744
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Grwa pa mngon shes
   Colophon:
   ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   གྲ་མངོན་ཞང་བློན་ནང་སྒྲུབ་མངོན་རྟོག་གབ་དཀྲུགས་ནག་འགྲོས་སུ་བྲིས་པ
   Front left margin: grwa mngon zhang blon | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 64, Pages 745-749
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Grwa pa mngon shes
   Colophon:
   སྟབས་བདེའི་ཕྱིར་དྭགས་པོ་སྤྲུལ་སྐུས་དཔྱད་ནས་བྲིས་ཀྱང་ནོངས་ན་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ
   ཛམྦྷ་ལ་དམར་པོ་གྲྭ་སྟོན་ཆེན་པོའི་གཏེར་མའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
   Front left margin: grwa mgon dzaM dmar | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 65, Pages 751-758
   Cycle: Grwa mngon dzaM dmar
   Parent Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Grwa pa mngon shes
   Colophon:
   ཛམྦྷ་ལ་དམར་པོ་གྲྭ་སྟོན་ཆེན་པོའི་གཏེར་མའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་གཏེར་མའི་ལུགས་བཞིན་བརྗོད་པ
   Front left margin: las 'brel lha chen | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 66, Pages 759-768
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Revealed by Pad+ma las 'brel rtsal
   Colophon:
   ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་གཏེར་མའི་ལུགས་བཞིན་བརྗོད་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
   སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་བུམ་མཇུག་གི་སྦྱར་བྱང་བཅས་
   Front left margin: mdzad byang | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 67, Pages 769-771
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
   Colophon:
   No colophon found.
   བླ་མ་ཞི་དྲག་དང་རྟ་ཕྱག་སོགས་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་གི་བཀའ་བསྒོ་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲིས་ལན་ལས་ཟུར་བཏོན་དཀྱུས་བཀོད་
   Front left margin: bka' bsgo'i zur byang | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 68, Pages 773-776
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Smin gling lo chen d+harma shrI
   Colophon:
   No colophon found.
   སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་གི་དཀའ་གནད་ཟིན་བྲིས་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་པདྨ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དྲིས་ལན་དུ་བསྩལ་པའི་སྐོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྒྱུན་བཟང་
   Front left margin: dris lan | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 69, Pages 777-843
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Smin gling lo chen d+harma shrI
   Colophon:
   ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱིས་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་པདྨ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་དྲིས་ལན་དུ་བསྩལ་པའོ
   སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་གི་དབང་གི་གཏོར་མ་བཅའ་ཐབས་
   Front left margin: gtor zin | Back left margin: gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
   Volume 61, Text 70, Pages 845-858
   Cycle: Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
   Authored by Smin gling lo chen d+harma shrI
   Colophon:
   • Author colophon: ཞེས་པའང་ཝ་གིནྡྲ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་སོ
   • Editor colophon: ཞེས་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གཞིར་བཞག་ལ་དབང་གཞུང་དང་ཞིབ་བསྡུར་གྱིས། འདུས་གསལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞིབ་གསལ་གྱི་ཞལ་སྐོང་བར་མཚམས་ཀུན་ཏུ་གང་འཚམ་བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་རིན་གཏེར་པར་གསར་གྱི་ཞུ་དག་ཐ་མའི་སྲི་ཞུ་བ་པད་བཀོད་སྒམ་སྤྲུལ་ལམ་དྭགས་པོ་སྤྲུལ་སྐུར་་འབོད་པས་ཞུས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཡིན་ནོ