'chi med mtsho skyes

1 Text(s) Associated with this Deity

པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་ལམ་རྫོགས་
Front left margin rgyun khyer
Back left margin gter mdzod rje drung zab gter pad+ma gsang thig
Location Volume 63, Text 34, Pages 961-964
Cycle Pad+ma gsang ba'i thig le
Authored by Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas
Revealed by Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas
Colophon ཞེས་པའང་ཀོང་ཡུལ་སྒོམ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་རང་གྲོལ་གྱི་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་བདུད་འཇོམས་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་དགེ།